Iepazīstināt ar energoefektīvu ēku norobežojošām konstrukciju specifiku un projektēšanas principiem.

Radīt izpratni par ilgtspējīgas attīstības jēdzienu arhitektūrā un būvniecībā, starptautisku sertifikācijas sistēmu pielietojumu ilgtspējības novērtēšanai.

Iepazīstināt ar ēku vadības sistēmu darbības pamatprincipiem, kā arī sniegt zināšanas par dažādu inženiersistēmu mijiedarbību ar ēku vadības sistēmu (Building Management System) to darbības, ekspluatācijas un izmaksu kontekstā.

Būvdarbu pasūtītāji, ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar vēsturisko ēku apsekošanu,   iespējām izpētes īpatnībām metodēm un vēsturisku ēku konstruktīvajām iezīmēm. Dalīšanās ar citu valstu pieredzi. Iepazīstināt arī ar Būvniecības likuma 9. panta ievērošanu un atzinuma sagatavošanu vēsturisku ēku apsekošanā.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, celtniecibas, projektētāji, montāžas, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar būvlaukumā nepieciešamās izpilddokumentācijas aizpildīšanas un kontroles tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī praktiskajā daļā nodemonstrēt dažādu neatbilstību piemērus un analizēt dažādas problēmsituācijas objektos.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Lai atrisinātu īpašās ugunsdrošības prasības, kas saistītas ar koka konstrukcijām un arī tad, ja samilzt problēmas, kas rodas veicot senu ēku remontu un  rekonstrukciju, tiek izstrādāti un sertificēti īpaši risinājumi koka konstrukciju aizsardzībai.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Sniegt zināšanas par vēsturisko ēku energoefek5vitātes rādītājiem, kopīgo un atšķirīgo salīdzinājumā ar ēkām, kas būvētas mūsdienās. Kādi ir galvenie aspek5, kas jāņem vērā plānojot vēsturisko ēku energoefek5vitātes paaugs5nāšanu.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar elektroinstalācijas mērījumu veikšanu atbilstoši MK noteikumu prasībām. Mērījumiem nepieciešamie mēraparāti un pareizs to pielietojums. Apgūt dokumentācijas sagatavošanu, pareizu mērījumu rezultātu analīzi un secinājumu izdarīšanu.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar būvlaukumā nepieciešamās izpilddokumentācijas aizpildīšanas un kontroles tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī praktiskajā daļā nodemonstrēt dažādu neatbilstību piemērus un analizēt dažādas problēmsituācijas objektos.

Iepazīstināt ar aktualitātēm energoefektivitātes jomā un tipiskajām problēmām un to risinājumiem ēkās un inženiersistēmās.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Būvdarbu pasūtītāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Šī kursa uzdevums ir sniegt būvniecības jomas uzņēmumu profesionāļiem fundamentālas pamata zināšanas un prasmes pasīvo ēku būvniecībā un renovācijā.

Mācību kursa klausītāji tiks iepazīstināti ar ZEP projektēšanas specifiku, nodemonstrētas atšķirības projektēšanas principos un tehnoloģiskajās sistēmās, kā arī apgūtas aprēķinu veikšanas un analīzes metodes.

Iepazīstināt ar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu darbības principiem ēkā un veidiem, kā panākt šo sistēmu efektīvu darbību ekspluatācijā.

Iepazīstināt ar aktuālām telpu akustikas problēmām un risinājumiem to novēršanai projektēšanas gaitā, kā arī iepazīstināt par praktiskām mērījumu metodēm un to analīzes rezultātiem.

Iepazīstināt ar pamatprincipiem un konstatētajām nepilnībām būvju un inženiertīklu apsekošanā, izmantotajām metodēm un dažādu piemēru praktisko analīzi.

Iepazīstināt ar būvlaukumā nepieciešamās izpilddokumentācijas aizpildīšanas un kontroles tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī praktiskajā daļā nodemonstrēt dažādu neatbilstību piemērus un analizēt dažādas problēmsituācijas objektos.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Mācību kursa mērķis ir izprast ēkas konstrukciju un inženiersistēmu saistību ar mikroklimatu un veselīgu iekštelpu vidi. Iepazīstināt ar energoefektīvu un kvalitatīvu privātmāju projektēšanas un būvniecības pamatprincipiem un radīt fundamentālu izpratni par ēku būvniecības principiem un procesiem, kas notiek ēkās, piemēram, kādēļ svīst logi un vai siltās grīdas tiešām rosina putekļu cirkulāciju telpā, par veselīgu mikroklimatu, ventilācijas un apkures risinājumiem.

Iepazīstināt ar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu darbības principiem ēkā un veidiem, kā panākt šo sistēmu efektīvu darbību ekspluatācijā.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Lai atrisinātu īpašās ugunsdrošības prasības, kas saistītas ar koka konstrukcijām un arī tad, ja samilzt problēmas, kas rodas veicot senu ēku remontu un  rekonstrukciju, tiek izstrādāti un sertificēti īpaši risinājumi koka konstrukciju aizsardzībai.

Būvdarbu pasūtītāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Mācību kursa klausītāji tiks iepazīstināti ar ZEP projektēšanas specifiku, nodemonstrētas atšķirības projektēšanas principos un tehnoloģiskajās sistēmās, kā arī apgūtas aprēķinu veikšanas un analīzes metodes.

Mācību kursa mērķis ir iepazīstināt ar energoefektīvu un kvalitatīvu privātmāju projektēšanas un būvniecības pamatprincipiem un radīt fundamentālu izpratni par ēku būvniecības principiem un procesiem, kas notiek ēkās, piemēram, kādēļ svīst logi un vai siltās grīdas tiešām rosina putekļu cirkulāciju telpā, par veselīgu mikroklimatu, ventilācijas un apkures risinājumiem.

Iepazīstināt ar pamatprincipiem un konstatētajām nepilnībām būvju un inženiertīklu apsekošanā, izmantotajām metodēm un dažādu piemēru praktisko analīzi.

Šī kursa mērķis ir sniegt būvniecības jomas profesionāļiem zināšanas un prasmes pasīvo ēku projektēšanā atbilstoši pasīvo ēku standarta pamatelementiem.

Iepazīstināt ar būvlaukumā nepieciešamās izpilddokumentācijas aizpildīšanas un kontroles tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī praktiskajā daļā nodemonstrēt dažādu neatbilstību piemērus un analizēt dažādas problēmsituācijas objektos.

Būvdarbu pasūtītāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu darbības principiem ēkā un veidiem, kā panākt šo sistēmu efektīvu darbību ekspluatācijā.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Šī kursa uzdevums ir sniegt būvniecības jomas uzņēmumu profesionāļiem fundamentālas pamata zināšanas un prasmes pasīvo ēku būvniecībā un renovācijā.

Sniegt zināšanas par vēsturisko ēku energoefek5vitātes rādītājiem, kopīgo un atšķirīgo salīdzinājumā ar ēkām, kas būvētas mūsdienās. Kādi ir galvenie aspek5, kas jāņem vērā plānojot vēsturisko ēku energoefek5vitātes paaugs5nāšanu.

Iepazīstināt ar aktualitātēm energoefektivitātes jomā un tipiskajām problēmām un to risinājumiem ēkās un inženiersistēmās.

Iepazīstināt ar būvlaukumā nepieciešamās izpilddokumentācijas aizpildīšanas un kontroles tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī praktiskajā daļā nodemonstrēt dažādu neatbilstību piemērus un analizēt dažādas problēmsituācijas objektos.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar energoefektīvu ēku norobežojošām konstrukciju specifiku un projektēšanas principiem.

Iepazīstināt ar būvlaukumā nepieciešamās izpilddokumentācijas aizpildīšanas un kontroles tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī praktiskajā daļā nodemonstrēt dažādu neatbilstību piemērus un analizēt dažādas problēmsituācijas objektos.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Lai atrisinātu īpašās ugunsdrošības prasības, kas saistītas ar koka konstrukcijām un arī tad, ja samilzt problēmas, kas rodas veicot senu ēku remontu un  rekonstrukciju, tiek izstrādāti un sertificēti īpaši risinājumi koka konstrukciju aizsardzībai.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar būvlaukumā nepieciešamās izpilddokumentācijas aizpildīšanas un kontroles tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī praktiskajā daļā nodemonstrēt dažādu neatbilstību piemērus un analizēt dažādas problēmsituācijas objektos.

Iepazīstināt ar aktuālām telpu akustikas problēmām un risinājumiem to novēršanai projektēšanas gaitā, kā arī iepazīstināt par praktiskām mērījumu metodēm un to analīzes rezultātiem.

Iepazīstināt ar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu darbības principiem ēkā un veidiem, kā panākt šo sistēmu efektīvu darbību ekspluatācijā.

Iepazīstināt ar pamatprincipiem un konstatētajām nepilnībām būvju un inženiertīklu apsekošanā, izmantotajām metodēm un dažādu piemēru praktisko analīzi.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar būvlaukumā nepieciešamās izpilddokumentācijas aizpildīšanas un kontroles tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī praktiskajā daļā nodemonstrēt dažādu neatbilstību piemērus un analizēt dažādas problēmsituācijas objektos.

Iepazīstināt ar energoefektīvu ēku norobežojošām konstrukciju specifiku un projektēšanas principiem.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar aktualitātēm energoefektivitātes jomā un tipiskajām problēmām un to risinājumiem ēkās un inženiersistēmās.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Radīt izpratni par ilgtspējīgas attīstības jēdzienu arhitektūrā un būvniecībā, starptautisku sertifikācijas sistēmu pielietojumu ilgtspējības novērtēšanai.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Šī kursa uzdevums ir sniegt būvniecības jomas uzņēmumu profesionāļiem fundamentālas pamata zināšanas un prasmes pasīvo ēku būvniecībā un renovācijā.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar pamatprincipiem un konstatētajām nepilnībām būvju un inženiertīklu apsekošanā, izmantotajām metodēm un dažādu piemēru praktisko analīzi.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, celtniecibas, projektētāji, montāžas, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar aktuālām telpu akustikas problēmām un risinājumiem to novēršanai projektēšanas gaitā, kā arī iepazīstināt par praktiskām mērījumu metodēm un to analīzes rezultātiem.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) sistēmu darbības principiem ēkā un veidiem, kā panākt šo sistēmu efektīvu darbību ekspluatācijā.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Būvdarbu pasūtītāji, ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar aktualitātēm energoefektivitātes jomā un tipiskajām problēmām un to risinājumiem ēkās un inženiersistēmās.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar energoefektīvu ēku norobežojošām konstrukciju specifiku un projektēšanas principiem.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar pamatprincipiem un konstatētajām nepilnībām būvju un inženiertīklu apsekošanā, izmantotajām metodēm un dažādu piemēru praktisko analīzi.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar pamatprincipiem un konstatētajām nepilnībām būvju un inženiertīklu apsekošanā, izmantotajām metodēm un dažādu piemēru praktisko analīzi.

Iepazīstināt ar energoefektīvu ēku ekonomiskā pamatojuma izstrādes metodēm, lai aprēķinātu energoefektīvas vai pasīvās ēkas rentabilitāti un papildus izmaksas.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar aktualitātēm energoefektivitātes jomā un tipiskajām problēmām un to risinājumiem ēkās un inženiersistēmās.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Life Cycle Thinking is about going beyond the traditional “up-front” focus on the production, manufacturing, and purchase of products and buildings. It aims to quantify and consider in the decision making process the longer term environmental, social and economic impacts of a product or service over its entire life cycle, including the use phase, repair / maintenance, and end-of-life.

Mācību kursa klausītāji tiks iepazīstināti ar ZEP projektēšanas specifiku, nodemonstrētas atšķirības projektēšanas principos un tehnoloģiskajās sistēmās, kā arī apgūtas aprēķinu veikšanas un analīzes metodes.

Ēku apsaimniekotāji, būvdarbu pasūtītāji, būvinženieri, projektētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, tāmētāji, pašvaldību speciālisti.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Arhitekti, ēku īpašnieki,  būvinženieri, projektētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar energoefektīvu ēku ekonomiskā pamatojuma izstrādes metodēm, lai aprēķinātu energoefektīvas vai pasīvās ēkas rentabilitāti un papildus izmaksas.

Būvdarbu pasūtītāji, ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Iepazīstināt ar pamatprincipiem un konstatētajām nepilnībām būvju un inženiertīklu apsekošanā, izmantotajām metodēm un dažādu piemēru praktisko analīzi.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, tāmētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Ēku īpašnieki, būvinženieri, projektētāji, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Tīmekļa vietnē cmb.lv mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Mūsu sīkdatņu izmantošanas politiku skatīt šeit.